Senglao content (728×90)

ກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາ

ຫຼາຍສະບັບຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນ VIII ວິໄສທັດຮອດເປີ 2030, 2025 ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກເຮົາວາງອອກ.

ສຳລັບສະບັບນີ້ ຢາກນຳສະເໜີການຕີລາຄາກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຮົາເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກເຮົາຕີລາຄາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຈາກພາຍນອກ

+ ເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນຕໍ່ໜ້າມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ສາກົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາໃນຕໍ່ໜ້າຈະມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ.

+ ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນຕໍ່ໜ້າຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການເປັນຖານການຜະລິດຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດອາຊຽນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນຕະຫຼາດສຳລັບປະເທດເຮົາກໍຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕະຫຼາດໃນເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກ (+) ຄູ່ເຈລະຈາ.

+ ຂະບວນການປະຕິວັດດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທ່າອ່ຽງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້.

+ ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດກັບສາກົນໄດ້ເປີດໂອກາດປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກຳນົດລະບຽບສິນຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອເປັນປັດໃຈຕົ້ນຕໍໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

  • ພາຍໃນປະເທດ

+ ປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານສັງຄົມ ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜ່ນ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.

+ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.

  • ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ມີສະຖຽນລະພາບທີ່ໜັກແໜ້ນ, ສາມາດຜ່ານຜ່າວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນຂົງເຂດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ 2007-2008 ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນ 5 ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນກອບທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.
  • ປະເທດເຮົາມີທີ່ຕັ້ງເປັນໃຈກາງ ຂອງອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (GMS) ມິຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5 ປະເທດຄື: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ, ສປປ ລາວ ເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງພາກພື້ນ GMS ແລະ ທັງເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ທາງບົກທີ່ມີໄລຍະສັ້ນທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ, ມະເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດບໍລິການທາງຜ່ານດ້ານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໄປຍັງປະເທດທີສາມ, ສ້າງໃຫ້ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນໃຈກາງການບໍລິການ ຂອງພາກພື້ນໄດ້.

+ ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ໄດ້ປຽບດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ມີເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ກວ້າງຂວາງ, ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ, ແຮ່ທາດ, ພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 18% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນຄືກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ທີ່ນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍຄວນກຳໃຫ້ໄດ້

Development opportunities

Several issues ago, we presented the 8th National Socio-Economic Development Plan (NSESDP) and the Vision to 2030 and 2025 issued at the 10th Party Congress.

In this issue, we shall be presenting the following assessment made at the 10th Party Congress of the opportunities our country will have to develop in order to elevate it from its status as a least developed country (LDC) by 2020:

  • From overseas:

+ The global economy will be seeing improved growth thanks to efforts being made by many countries and the world as a whole to resolve problems affecting it. Therefore, the Lao PDR will be actively seeking more bilateral and multilateral cooperation than in recent years, especially regional cooperation.

+ Being a member of the World Trade Organization (WTO) and a party of the ASEAN Economic Community (AEC) will in future help to strengthen the Lao PDR into a production base to cater to the ASEAN market, leading to an upward trend in foreign direct investment (FDI). Together with this, our country will be able to expand further into other markets, such as markets of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and parties to the ASEAN Plus Free Trade Area Agreements.

+ The process for the scientific-technological revolution, especially in IT, will be expanding strongly moving towards a knowledge-based economy across the globe and this will enable the Lao PDR to use this for national development to achieve optimum benefit.

+ International economic integration will open up opportunities for our country to play a role on the international arena in the resolution of international disputes and contribute to the specification of regulations concerning goods and investment while also helping us to bring our domestic legal regulations into line with international standards, which will act as a main factor in attracting foreign investment.

  • Domestically:

+ Our country is stable politically and peaceful socially. The people have a strong sense of solidarity, fairness, and equality.

+ The national economy is enjoying ongoing development and the national economic structure is being transformed towards industrialization and modernization.

  • The economy is stable on a macro level and has been able to overcome the 2007-2008 economic-financial crisis and many severe floods and inflation over the last five years has remained within manageable levels.
  • Our country is situated in the center of the Greater Mekong Subregion (GMS) and borders five countries – The Socialist Republic of Vietnam, the People’s Republic of China, Thailand, Cambodia, and Myanmar. The Lao PDR acts as a transit route for the GMS region and also provides the shortest land route between the People’s Republic of China and ASEAN countries, such as Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore, and Indonesia.

We are able to develop our special geographical advantage by providing convenient, fast, and safe transportation and logistics services for our neighboring countries on to third countries, thereby building ourselves into an economic hub and service center for the region.

  • Our country has advantageous hidden potentials in terms of natural resources, such as large areas of agricultural land and forests, and an abundance of water resources and minerals, and a young population, of which 18% are under the age of 20 years.

All of the above are opportunities for the development of our nation so that we may elevate ourselves from our status as an LDC by 2020 and this is something of which all businesspeople should get a solid grasp.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ