Senglao content (728×90)

ກົດໝາຍ

ຮູ້ຈັກກັບ! ກົດໝາຍແຮງງານ ວ່າດ້ວຍ “ມື້ພັກ” ສິດທິທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນໄດ້ຮັບຈາກ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

Read More »

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ

Read More »

ສປປ ລາວ ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ເປັນຄັ້ງທີສອງ

Read More »

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ

Read More »

ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ດ້ານສື່ມວນຊົນ

Read More »

ນະໂຍບາຍລັດ ແລະ ຫຼັກການເຄື່ອນ ວຽກງານສື່ມວນຊົນ

Read More »

ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນວຽກງານດ້ານສື່ມວນຊົນລາວ

Read More »

ມາຮູ້ຈັກກັບ ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງສື່ມວນຊົນ.

Read More »

ກໍານົດເວລາສໍາລັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານ

Read More »

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນປະຈໍາເດືອນກຸມພາ

Read More »